Energy Forever

Energy Forever

Energy Forever

Energy Forever

thin

Our Awards


CAC

บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

Carbon Footprint for Organization (CFO)

บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

Green Industry

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

Our Solar Power Plants


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จี ซี สระบุรี 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จี ซี สระบุรี 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จี ซี สระบุรี 3

Contact Us


(66) 36-247-200

133/1 Moo 4 Thamaprang, Kaeng Khoi, Saraburi 18110

Our News


“เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ที่มีคุณค่าทางใจ”
สนับสนุนกิจกรรมในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สู้ภัย Covid-19 ปี 2565