Visions


“เราผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการผลิตหลักและบุคลากรที่มีประสบการณ์”

Mission

เป็นผู้ดำเนินการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพระดับสูง

สร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่การเป็น บริษัท อุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า เพื่อส่งต่อสู่รุ่นต่อรุ่น