Policy


 • นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • แนวคิดกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
 • นโยบายคุณภาพ
 • การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้


นโยบายการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี พนักงานพึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์ของตนขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มฯ ในการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ รวมทั้งกับผู้ขายสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน และ/หรือญาติสนิท รวมตลอดถึงการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มฯ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มฯ


ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์


1. พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงาน ขายหรือซื้อสินค้า/บริการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินกับกลุ่มฯให้กู้เงินหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มฯ ในเงื่อนไขที่ทำให้กลุ่มฯ เสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร

2. พนักงานไปลงทุน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นที่ปรึกษา หรือกรรมการในกิจการของลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการของบริษัทนอกกลุ่มฯ หรือบริษัทคู่แข่งของกลุ่มฯ

3. พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า นายหน้า/ ตัวแทนผู้รับเหมา/บริการ หรือบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ

4. พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานทำการค้าแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มฯ


“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร


นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็น สิ่งสำคัญยิ่งในผลสำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดย


1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดให้กับลูกค้าได้ครบถ้วนและตรงตามเวลา

2. สร้างระบบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับอุตสาหกรรม จนถึงสู่มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย

3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มฯ ในการโฆษณาและการให้ข่าวสารทุกชนิด

4. กระตุ้นเตือนและจูงใจให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน

5. จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับกลุ่มฯ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว


นอกจากนี้ กลุ่มฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้แทนจำหน่าย จำหน่ายสินค้า/บริการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานของกลุ่มฯ ได้รับผลกำไรอย่างเป็นธรรมและสามารถเติบโตไปร่วมกัน


นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะจัดให้สถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพติดอื่นๆ ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงานของพนักงาน การใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด ในสถานที่ทำงานของกลุ่มฯ เป็นเรื่องที่ห้ามโดยเด็ดขาดและเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย กลุ่มฯ จะให้ความร ่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่


1. ถ้าพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดนี้ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่สังกัด ( “บริษัทฯ” ) และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย

2. พนักงานที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ เพื่อให้พ้นจากการเสพติดสิ่งดังกล่าว หรือเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ จะไม่ถูกปลดออกจากงานเนื่องจากการขอดังกล่าว ในกรณีที่พนักงานผู้ที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดปฏิเสธไม่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือไม่เข้ารับการรักษา หรือเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วแต่ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในมาตรฐานการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เหมาะสม คำร้องขอรับการรักษาพยาบาล หรือเข้าโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพจะไม่ถือเป็นข้อยกเว้นในการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

3. พนักงานผู้เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือพบว่ามีการใช้สารเสพติด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพนักงานคนอื่นๆ หรือของประชาชนทั่วไป หรือของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ อาจทำการตรวจค้นยาเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนก็ได้

5. บริษัทฯ อาจส่งพนักงานไปหาแพทย์หรือส่งแพทย์เข้าที่ทำงานเพื่อทำการตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดในร่างกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานนั้นติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด

6. บริษัทฯ อาจจะพิจารณาให้ผู้ที่จะเข้าทำงานเป็นพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสารเสพติดในร่างกายทุกคนก่อนรับเข้าทำงาน


นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จะไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใดๆ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มฯ


นโยบายการให้ความเสมอภาค


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องการให้มีความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจให้แก่บุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กลุ่มฯ ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ผิวพรรณ เพศ ความเชื่อถือในศาสนา กลุ่มฯ จะจัดให้มีความเสมอภาคในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมทั้งการประกาศรับสมัครงาน การจ้าง การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และการเลือกเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน


นอกจากนั้นกลุ่มฯ ยังให้ความเสมอภาคต่อคู่ค้า ลูกค้า ผู้เข้ามาติดต่อ โดยให้ความเสมอภาคเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา และเป็นนโยบายของกลุ่มฯ ที่พนักงานของกลุ่มฯ จะต้องศึกษาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่กลุ่มฯ เข้าไปทำธุรกิจด้วย


นโยบายเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน


บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”


บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ล่วงเกินหรือล่วงละเมิดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ คณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

นโยบายความปลอดภัย


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความตระหนัก และห่วงใยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความร่วมมือของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยได้กำหนดนโยบายความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นสำหรับเป็นแนวทางการดำเนินการ ดังนี้


1. จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

3. จัดให้มีคณะกรรมการดูแลในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและมีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด

4. ผลการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการทำงาน ประจำปี


นโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญและงานเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไม่มีนโยบายที่จะมอบหรือรับของขวัญในรูปแบบใดๆ หรือที่เป็นเงินสดกับผู้ทำธุรกิจ กับกลุ่มฯ เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจกับกลุ่มฯ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ กลุ่มฯ ห้ามโดยเด็ดขาดในการให้หรือรับของขวัญที่เกินมูลค่าที่เหมาะสมเป็นรูปของค่านายหน้า เงินกู้ยืม ส่วนแบ่งกำไรในหุ้น หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน


การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง ควรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้


1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่

2. ต้องเป็นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส

3. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มฯ ในเรื่องการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์


นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ยกเว้น กรณีที่พนักงานได้รับมอบหมายจากกลุ่มฯ ให้ไปเป็นกรรมการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของพนักงานผู้นั้น


กรณีที่พนักงานไปเป็นกรรมการบริษัทอื่นโดยกลุ่มฯ ไม่ได้มอบหมาย พนักงานมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้บริษัทที่สังกัดทราบ


นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีนโยบายห้ามมิให้พนักงานของกลุ่มฯ เปิดเผยหรือใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวกับข่าวสาร สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่เป็นความลับของกลุ่มฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต และข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ


สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่พนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างที่พนักงานทำงานกับกลุ่มฯ ถือว่าเป็นสิทธิและทรัพย์สินของกลุ่มฯ พนักงานจะนำไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ไม่ได้


นอกจากนี้ เป็นนโยบายของกลุ่มฯ ที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้พนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ


นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มฯ จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของกลุ่มฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์


ข้อมูลหมายรวมถึงข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลภาพ/เสียง ฯลฯ

ระบบงานครอบคลุมถึงระบบข้อมูล และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์การคำนวณที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว กลุ่มฯ จะดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติดังนี้


1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

2. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

4. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การทำลายข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ


แนวคิดกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

แนวคิดกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เพราะความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงานของเรา จึงจะถือเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง


กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ใช้ความแนวคิดนี้การดำเนินธุรกิจของ 6 สายธุรกิจ อันได้แก่


 1. สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
 2. สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม
 3. สายธุรกิจสารสนเทศ
 4. สายธุรกิจการเงิน บริการรถเช่า และรถโดยสาร
 5. สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม
 6. สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม

ธุรกิจของเรามิได้คำนึงถึงเพียงประโยชน์ทางธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯจะได้รับ แต่ยังคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคม ชุมชน รวมทั้งพนักงานจะได้รับร่วมกันอันนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน


ในกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรามีคุณค่าหลัก 5 ประการเป็นแนวทาง อันประกอบด้วย


 1. คุณภาพ (Quality) “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน”
 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) “ใช้แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
 3. ประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) “ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน”
 4. ผสานความรู้ (Collaboration) “ผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง”
 5. คุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) “ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและวิถีไทยที่ดีงาม


ซึ่งแนวคิดและคุณค่าหลักนี้จะนำพาให้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านสังคม องค์กรและพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกันให้เป็นจริง


นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน ” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core value) ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส


ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ ดังนี้


1.ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัทพร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ทั้งระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ


2.มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และรวมถึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด


3.บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติ ด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง


4.บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม


5.บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ


6.บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท


7.บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ


8.บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา


นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ บริษัทปรารถนาให้บุคลากรของบริษัททุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมมือกันยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมสืบไป จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันสืบไป

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการนำระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วไป มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง บริษัท จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้


1.บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงแบบครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง


2.บริษัทจะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับตำแหน่ง โดยให้พนักงานมีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง และองค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม


3.บริษัทจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้พนักงานทุกระดับตำแหน่งมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการนำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการจัดการงานในทุกกระบวนการของการทำงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร


4.บริษัทจะจัดทำเอกสาร คู่มือและระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีระบบการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


5.บริษัทจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการนำระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วไป มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง บริษัท จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้


1.บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงแบบครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง


2.บริษัทจะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับตำแหน่ง โดยให้พนักงานมีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง และองค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม


3.บริษัทจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้พนักงานทุกระดับตำแหน่งมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการนำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการจัดการงานในทุกกระบวนการของการทำงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร


4.บริษัทจะจัดทำเอกสาร คู่มือและระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีระบบการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


5.บริษัทจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

นโยบายคุณภาพ

บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้จัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมีความเห็นว่าพนักงานและบุคลากรทุกท่านในบริษัทฯ ต้องนำนโยบายคุณภาพ ไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ ขอประกาศนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ ดังนี้


นโยบายคุณภาพ ISO9001:2015


ไอ จี ซี มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

IGC is excellent to produce electricity power on standard demand for customer satisfaction

and continuous improvement


เป้าหมายคุณภาพ


 1. ผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีการประเมินผลระบบคุณภาพผ่านเกณฑ์
 2. พนักงานมีความเข้าใจในการควบคุมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 3. โรงไฟฟ้าต้องผลิตไฟฟ้าเต็มประสิทธิภาพ โดยประเมินผล Plant available มากกว่า 98%
 4. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 5. บริษัทมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน และทำประโยชน์ให้สังคม
 6. ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส


บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม


เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้


คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 02-301-2071

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล์ : Kulthida.act@pp.premier.co.th