Energy Forever

บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ.2552 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


การดำเนินธุรกิจของ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้แบ่งกลุ่มการบริหารของบริษัทฯ เป็น 3 โรงไฟฟ้า แต่ละโรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิตไม่เกิน 5 MW รวมเป็น 15 MW ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จี ซี สระบุรี 1 (SRI-1)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จี ซี สระบุรี 2 (SRI-2)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จ ซี สระบุรี 3 (SRI-3)โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จี ซี สระบุรี 1

รายละเอียดโครงการ

สถานที่ตั้ง : 133/1 หมู่ 4 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

กำลังผลิตไฟฟ้า : 5 MW

พื้นที่โครงการ : 76 ไร่

ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ : Polycrystalline Silicon Solar Cell

จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) : 27 ธันวาคม 2553


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จี ซี สระบุรี 2

รายละเอียดโครงการ

สถานที่ตั้ง : 114 หมู่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

กำลังผลิตไฟฟ้า : 5 MW

พื้นที่โครงการ : 65 ไร่

ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ : Polycrystalline Silicon Solar Cell

จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) : 26 เมษายน 2556


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไอ จี ซี สระบุรี 3

รายละเอียดโครงการ

สถานที่ตั้ง : 63 หมู่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

กำลังผลิตไฟฟ้า : 5 MW

พื้นที่โครงการ : 105 ไร่

ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ : Amorphous Silicon Solar Cell

จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) : 26 เมษายน 2556