No Gift Policy


 
 
     
   
 
 
HyperLink Infinite Green Co.,Ltd.
Infinite Green Co., Ltd. (IGC) a subsidiary of Premier Group Companies in Thailand , IGC established on December 2nd, 2009 and is a leading renewable energy power plant project development group in Thailand.
 
HyperLink กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ บนความยั่งยืน ร่วมกันของ สังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคม
 
HyperLink บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนามของ พี .พี. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 โดยเริ่มก้าวแรกด้วยการเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง อาคาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พี.พี.ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพัฒนาบริษัทฯให้ เติบโตควบคู่ไปกับ คุณภาพชีวิตของคนไทย